Algemene Voorwaarden

1.      Algemeen

4-Coach is opgericht door SHM van Ochten-Verwegen, gevestigd in Heesch,  is opdrachtnemer. De opdrachtgever, is meestal ouder/verzorger met een hulpvraag. Overeenkomst een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

2.      Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met 4-Coach alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.      Verhindering en opzegging

  1. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.
  2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakt afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient deze uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven.
  3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afspraakstarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

4.      Tarieven

4-Coach hanteert tarieven zoals deze vermeld staan op de website. 4-Coach houdt het recht op wijzigingen. Hierover wordt u geïnformeerd. Voor begeleiding, ondersteuning en informatie gelden afgesproken tarieven. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Bij maatwerk ontvangt u vooraf een offerte, deze verplicht u tot niets.

5.      Betalingsvoorwaarden

Betalingen bij voorkeur contant na afloop van de coaching sessie. Betalingen via factuur dienen binnen 8 dagen na coaching sessie betaald te zijn. Wanneer u niet binnen deze termijn heeft betaald, ontvangt u van mij een bericht en krijgt u alsnog 14 dagen om te betalen. Als niet binnen de 2e betalingstermijn wordt betaald, ontvangt u een aanmaning met € 5,00 administratie/aanmaningskosten. Wanneer factuur en kosten echter niet worden betaald, geven wij de post uit handen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is 4-Coach gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van tevoren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken.

6.      Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid 4-Coach werkt doelgericht en inspanningsverplicht jegens opdrachtgever, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. 4-Coach is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 4-Coach. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van 4-Coach.  

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar een van mijn collega’s of andere professionals.

7.      Begeleiding

4-Coach is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. 4-Coach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4-Coach heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat 4-Coach zich volledig zal inspannen voor een zo optimaal mogelijke begeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag en op het kind. Garantie voor het resultaat kan 4-Coach niet geven. In het geval dat gestelde doelen niet bereikt worden, zal advies volgen voor mogelijkheden voor een vervolgtraject. Ligt de hulpvraag buiten de deskundigheid van 4-Coach, dan wordt u doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.

De duur van de begeleiding wordt in onderling overleg overeengekomen.

8.      Vertrouwelijkheid

Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder het beroepsgeheim. Het kan zijn dat 4-Coach een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.  Ziet 4-Coach in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreekt 4-Coach dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan is hanteert 4-Coach de richtlijnen omtrent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. 4-Coach staat open voor de mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief van de coaching. Eventuele reiskosten komen hierbij.

9.      Klachten/toepasselijk recht

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen.

Toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands rechts van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
  3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10.     Wijzigingen

4-Coach heeft het recht de voorwaarden, zonder voorafgaande melding, te wijzigen.

11.     Overig

  1. Voor overig overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).
  2. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, enz. blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.

Blog

© 2022 4-Coach. All Rights Reserved. Designed By heesch.online